Poesía china elemental — La literatura china traducida en España

Poesía china elemental

李白 (Li Bai) , 曹植 (Cao Zhi) , 贺知章 (He Zhizhang) , 陈子昂 (Chen Zi'ang) , 张九龄 (Zhang Jiuling) , 王之涣 (Wang Zhihuan) , 孟浩然 (Meng Haoran) , 王昌龄 (Wang Changling) , 王维 (Wang Wei) , 高适 (Gao Shi) , 杜甫 (Du Fu) , 岑参 (Cen Shen) , 刘长卿 (Liu Changqing) , 张继 (Zhang Ji), 韦应物 (Wei Yingwu) , 卢纶 (Lu Lun) , 李益 (Li Yi) , 刘禹锡 (Liu Yuxi) , 白居易 (Bai Juyi) , 李绅 (Li Shen) , 柳宗元 (Liu Zongyuan) , 贾岛 (Jia Dao) , 胡令能 (Hu Lingneng) , 杜牧 (Du Mu) , 温庭筠 (Wen Tingyun) , 陈陶 (Chen Tao) , 李商隐 (Li Shangyin) , 李清照 (Li Qingzhao) , 韦庄 (Wei Zhuang) , 杜秋娘 (Du Qiuniang) , 金昌绪 (Jin Changxu) , 苏东坡 (Su Dongpo) , 陆游 (Lu You) , 于谦 (Yu Qian) , 叶绍翁 (Ye Shaoweng) | poesía

Sin original de referencia

Portada traducción
Portada traducción Portada traducción

Poesía china traducida al castellano por Chen Guojian (traductor, hispanista y estudioso de la poesía china). Ha traducido a clásicos españoles, y su labor como traductor de la poesía china al castellano ha sido ampliamente alabada por la crítica. (Casa del Libro)

Datos de la traducción

Traducción directa al español de Chen Guojian (陈国坚).

Edición

VV.AA. 2008. Poesía china elemental. Madrid: Miraguano. ISBN: 9788478133253.

Paratextos

La traducción incluye notas de Chen Guojian (陈国坚).

Reseña